Convenant

Ondergetekenden:
I. mevrouw M.Merkelbach, wethouder van Texel en als zodanig deze gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigende ex artikel 171 van de Gemeentewet, hierna te noemen "de gemeente" enerzijds, en
II. de heer C. Hoogerheide, de heer R.van Damme, de heer P.J. van Heerwaarden de dorpscommissie van Den Burg rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te noemen "de dorpscommissie" anderzijds,
komen overeen en verplichten zich tot het navolgende.

1. De dorpscommissie is een orgaan met als doelstelling de behartiging van de belangen van de bewoners van het dorp Den Burg en omgeving (postcodegebied 1791) en de leefbaarheid van en in het dorp, alsmede het bevorderen van sociaal en cultureel werk in dorpsverband. De dorpscommissie zal in haar relatie met het gemeentebestuur, zowel gevraagd als ongevraagd, fungeren als klankbord en adviseur ter bevordering van een afgewogen besluitvorming in overeenstemming met haar doelstelling.. De dorpscommissie kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van gemeentelijke taken en/of verantwoordelijkheden of het nalaten hiervan.

2 De dorpscommissie draagt zorg voor het jaarlijks houden van verkiezingen c.q. benoemingen van een deel van, of de gehele dorpscommissie. De bepalingen omtrent verkiezingen / benoemingen, zoals vermeld in de statuten van de dorpscommissie, zijn van overeenkomstige toepassing. De verkiesbare / benoembare personen worden uit de lokale bevolking gekozen, eventueel op aanbeveling van het bestuur van de dorpscommissie.

3 Ten aanzien van de onder 2. genoemde verkiezingen / benoemingen wordt het college van Burgemeester en Wethouders binnen twee maanden door de dorpscommissie over de namen van de leden van het dagelijks bestuur geïnformeerd.

4 De gemeente verplicht zich tot het jaarlijkse voeren van een openbaar overleg met de dorpscommissie , te houden in het dorp waar de dorpscommissie is gevestigd. Het overleg wordt namens de gemeente gevoerd door het college van Burgemeester en Wethouders. Tijdens dit overleg is de dorpscommissie de gesprekspartner voor het gemeentebestuur en niet de individuele bewoners. De dorpscommissie zal vóór 1 oktober de agendapunten voor het overleg aan de gemeente doorgeven. Tijdens een vooroverleg zullen de agenda en de onderwerpen gezamenlijk worden besproken. De bewoners kunnen via de rondvraag zaken onder de aandacht brengen en eventueel bij vooraf afgesproken agendapunten.

5 Van het onder 4. genoemde overleg wordt door een gemeenteambtenaar een verslag gemaakt, waarvan een lijst met actiepunten binnen twee weken na het overleg naar de dorpscommissie wordt gezonden. Het volledige verslag wordt binnen een maand ter beschikking aan de dorpscommissie gesteld.
Het verslag wordt in het eerstvolgende overleg tussen het college en de dorpscommissie vastgesteld.

6 Voortvloeiende uit het onder 4. genoemde overleg wordt, indien de noodzaak hiertoe blijkt, een lijst van door de gemeente en dorpscommissie uit te voeren actiepunten opgesteld. Deze lijst wordt door de gemeente samen met het verslag naar de dorpscommissie gezonden. In principe binnen drie maanden na het overleg voeren partijen intern controle uit naar de vorderingen van de opgestelde actiepunten en in welke mate zij zijn uitgevoerd. Hiervan doen partijen elkaar bericht.

7 De actiepunten die betrekking hebben op de openbare ruimte en gemeentewerken vallen onder verantwoordelijkheid van de afdeling Gemeentewerken. Over deze actiepunten zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen deze afdeling en de dorpscommissie. Deze actiepunten hoeven ook niet per definitie onderdeel uit te maken van de jaarlijkse dorpenronde. Indien er sprake is van beleidszaken zal de verantwoordelijke wethouder resp. portefeuillehouder aanwezig zijn.

8 De gemeente zal in de procedure voor de vaststelling van bestemmingsplannen de dorpscommissie van het dorp of de dorpscommissie van de dorpen waarop het plan betrekking heeft raadplegen. Indien één der partijen daartoe zijn wens schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt, organiseren partijen in gezamenlijk overleg een openbare informatiebijeenkomst voor de lokale bevolking over het vast te stellen plan.

9 Artikel 8 is eveneens van toepassing op aangelegenheden welke gevolgen hebben voor het dorp en/of de gemeenschap of een deel hiervan, zoals de (her)inrichting van straten, dorpshuizen, havens, musea, enzovoort. De gemeente dient de dorpscommissie in deze gevallen tevoren te informeren en te betrekken bij de wijze van uitvoering. De dorpscommissie zal de gemeente hierover vervolgens adviseren. Indien de dorpscommissie meent dat het niet mogelijk is een algemene mening namens het dorp te verkondigen, kunnen partijen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg de inwoners raadplegen.

10 Van de adviezen die de dorpscommissie op grond van de artikelen 8 en 9
verstrekt kan de gemeente in casu het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad, afwijken. De afwijking, waarover eerst overleg is gevoerd met de betreffende dorpscommissie, is met redenen omkleed en zal aan de dorpscommissie worden medegedeeld. Waarbij de mogelijkheid van beroep/bezwaar te allen tijde open staat.

11 De gemeente zendt jaarlijks, geruime tijd vóór de behandeling in de gemeenteraad, een compleet exemplaar van de gemeentebegroting en de daarbij behorende aanbiedingsbrief naar de dorpscommissie. Hieraan zijn voor de dorpscommissie geen kosten verbonden. De stukken dienen voor de lokale bevolking ter inzage te worden gelegd in het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek..

12 De gemeente zendt maandelijks minstens 10 dagen voor de te houden gemeenteraads- en commissievergaderingen de op deze vergaderingen betrekking hebbende stukken aan de dorpscommissie. Hieraan zijn voor de dorpscommissie geen kosten verbonden. De stukken dienen voor de lokale bevolking ter inzage te worden gelegd in het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek.

13 Indien één der partijen dit wenselijk of noodzakelijk acht, kan een vergadering tussen partijen worden belegd naast de reguliere jaarlijkse vergadering.

14 De dorpscommissie Den Burg krijgt van de gemeente een eigen budget per jaar, dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld op basis van een door de dorpscommissie afgelegde verantwoording.Dit budget wordt aan het begin van het jaar naar de dorpscommissie overgemaakt. Aan het eind van het jaar legt de dorpscommissie verantwoording af aan de gemeente over de besteding van het budget.
Het budget wordt besteed aan zaken die het belang van het dorp c.q. de dorpsgemeenschap of een deel daarvan dienen.

15 Indien de dorpscommissie geen rekening en verantwoording aflegt en/of geen inzicht in de mutaties van het spaarsaldo geeft, zonder reden of overleg met de gemeente, zal in de maand januari daaropvolgend geen uitbetaling van het jaarlijkse budget plaats vinden.

16 Indien, naar de mening van het college, uit de rekening en verantwoording en/of de mutaties van het spaarsaldo blijkt dat de dorpscommissie het budget voor oneigenlijke zaken aanwendt, kan gehele of gedeeltelijke terugvordering van het budget plaats vinden.

17 Dit convenant is geldig voor de duur van twee jaar en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij één der partijen wijzigingen in dit convenant wil aanbrengen. In dat geval evalueren partijen het convenant.

18 Partijen zijn te allen tijde vrij elkaar mondeling of schriftelijk van advies te dienen of te vragen. Tevens kunnen partijen in goed overleg andere afspraken maken, die schriftelijk worden vastgelegd.

19 In aanvulling op dit convenant zijn voor de Stichting Dorpscommissie Den Burg de in de bijlage vermelde artikelen van kracht.

Den Burg, 2 juni 2009
Namens de gemeente, Namens de dorpscommissie Den Burg,
mevrouw M.Merkelbach de heer C. Hoogerheide
de heer R.van Damme
de heer P.J.van Heerwaarden

Bijlage bij convenant Den Burg
1 De gemeente draagt zorg voor een tijdige verstrekking van informatie over lopende en toekomstige gemeentelijke projecten, om de dorpscommissie in staat te stellen tijdig een mening te vormen. De dorpscommissie is verantwoordelijk voor een onderbouwd advies aan de gemeente, waarvoor openbare bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Het bestuur zal de gemeente tijdig aangeven of een advies kan worden tegemoet gezien.

2. De dorpscommissie heeft de mogelijkheid betrokkenheid te tonen met dát deel van het beleid van de (lokale) overheid, dat gevolgen heeft voor het gebruik of de beleving van de openbare ruimte, of consequenties heeft voor de leefbaarheid van het dorp Den Burg en omgeving (postcodegebied 1791). De dorpscommissie heeft adviesrecht in zaken die van belang zijn voor het realiseren van haar doelstelling De adviezen van de dorpscommissie zullen niet worden gezien als dé mening van de inwoners, maar als een indicatie ervan. Dit betekent o.a. dat de samenwerking met de dorpscommissie andere gesprekspartners niet uitsluit. Het ontslaat de gemeente niet van haar publieke informatieplicht ten opzichte van individuele burgers.

3. Via de jaarlijkse beleidsplannen en begroting dient de dorpscommissie op de hoogte te worden gehouden van de gemeentelijke beleidsvoornemens voor de komende periode. De dorpscommissie kan aan de hand daarvan nagaan of voor hen relevante voornemens op de rol staan en daarop anticiperen. Anderzijds kan de dorpscommissie wensen, die niet zijn opgenomen in het beleidsplan, bij de gemeente neerleggen. De gemeente zal zo'n verzoek dan toetsen en indien van toepassing, meenemen in het beleid voor de komende jaren. De gemeente dient de dorpscommissie hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Daarnaast heeft de gemeente tot taak bij het aansnijden van nieuwe onderwerpen steeds na te gaan, of en op welke wijze de dorpscommissie bij het voorbereiden van nieuw beleid betrokken dient te worden.

4. De gemeente acht het van belang de dorpscommissie in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. De gemeente onderscheidt hierin een informatieve en een formele lijn.
De Informatieve lijn.
De informatieve lijn speelt zich in de voorbereidende fase af. In deze fase wordt de dorpscommissie in een tijdig stadium op hoofdlijnen betrokken. Het betreft behalve de inventarisatie van wensen en ideeën ook onderzoek naar draagvlak. De behandelend ambtenaar heeft in deze beleidsvoorbereidende fase op verschillende momenten en op verschillende wijzen contact met de dorpscommissie (en mogelijk andere organisaties en instellingen) in het kader van de voorbereiding van een voorstel aan het College. In deze fase doet de ambtenaar geen toezeggingen en worden geen besluiten genomen.
De formele lijn.
Het ambtelijk stuk, waarin is aangegeven hoe de dorpscommissie in de voorbereidende fase informatief is betrokken en waarin wordt aangegeven hoe met de inbreng is omgegaan, wordt voorgelegd aan het College. Bij een afwijkend standpunt van de dorpscommissie moet dit in het advies worden gemotiveerd. Het besluit van het College wordt vervolgens ter advisering tegelijkertijd aan de dorpscommissie voorgelegd. Hierbij wordt duidelijk aangegeven op welke onderdelen de adviesvraag betrekking heeft. Na ontvangst van het advies van de dorpscommissie Den Burg betrekt het College van Burgemeester en Wethouders en/of de Raad der gemeente Texel het advies van de dorpscommissie bij de besluitvorming en stelt de dorpscommissie op de hoogte van het genomen besluit.

Den Burg, 2 juni 2009
Namens de gemeente, Namens de dorpscommissie Den Burg,
mevrouw M.Merkelbach de heer C. Hoogerheide
de heer R.van Damme
de heer P.J.van Heerwaarden